Υπηρεσίες - Ensys Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Κεντρικά θερμικά ηλιακά πεδία μεγάλης κλίμακας

Κεντροποιημένες εγκαταστάσεις θερμικών ηλιακών πεδίων με χρήση, κατά κύριο λόγο, επίπεδων επιλεκτικών συλλεκτών υψηλής απόδοσης. Η εγκαταστάσεις αφορούν την παραγωγή θερμού νερού χρήσης και θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών. Οι θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες φέρουν πιστοποίηση κατά Solar KeyMark.

Συστήματα αντλιών θερμότητας

Συστήματα θέρμανσης, ψύξης ή/και παραγωγής θερμού νερού χρήσης με χρήση αντλιών θερμότητας αέρος-νερού ως κύρια ή δευτερεύουσα πηγή θέρμανσης. Οι αντλίες θερμότητας μπορεί να είναι χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών τεχνολογίας inverter ή μη. Οι μονάδες φέρουν πιστοποίηση κατά EUROVENT.

 

Υβριδικά Συστήματα αντλιών θερμότητας και θερμικών ηλιακών.

Η κατασκευή τεχνο-οικονομικά βελτιστοποιημένων εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης προκειμένου για παραγωγή θερμικής ή και ψυκτικής ενέργειας.

Γεωθερμικά Συστήματα ανοικτού και κλειστού κυκλώματος

Συστήματα αντλιών θερμότητας διασυνδεδεμένες με γεωεναλλάκτες ανοικτού ή κλειστού τύπου. Πλήρη κάλυψη ψυκτικών και θερμικών αναγκών.

Κεντρικού/ημικεντρικού κλιματισμού

Εγκαταστάσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

- Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες

- Τοπικές κλιματιστικές μονάδες

- Μονάδες VRV (αερόψυκτες, υδρόψυκτες/γεωθερμικές)

Ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης

Κατασκευή ηλιακών θερμικών συστημάτων για υποβοήθηση συστημάτων θέρμανσης (ενδοδαπέδια, μονάδες F.C.U. κ.ο.κ.)

Ηλιακής ψύξη

Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε κάλυψη μέρους των ψυκτικών αναγκών μεγάλων εγκαταστάσεων (ξενοδοχειακές μονάδες κ.ο.κ.) με συστήματα κεντρικού κλιματισμού (ψύκτες απορρόφησης – προσρόφησης, θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες συγκεντρωτικής τεχνολογίας)

Γενικών έργων Η/Μ

- Ύδρευση

- θέρμανση

- Κλιματισμός κ.ο.κ.

Συστήματα ανάκτησης θερμικής ή και ψυκτικής ενέργειας

Ανάκτηση θερμικής ενέργειας από ψυκτικούς θαλάμους ή ψύκτες προκειμένου για κάλυψη μέρους των αναγκών σε θερμό νερό χρήσης κ.λ.π.

Συστήματα αυτοματισμών

Αυτοματοποίηση λειτουργίας του συνόλου των προσφερόμενων συστημάτων / εγκαταστάσεων της εταιρίας με χρήση προγραμματιζόμενων ελεγκτών (P.L.C., B.M.S.) ή και υφιστάμενων εγκαταστάσεων προκειμένου για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους.

Φωτοβολταϊκών συστημάτων

Κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων προκειμένου για διασυνδεδεμένα συστήματα (NET METERING) ή για ιδιοκατανάλωση.

Υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης

Αφορά ενεργειακά / μηχανολογικά συστήματα (μηχανοστάσια, φωτοβολταϊκά πάρκα κ.ο.κ.)

Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου